Vier voorjaarclinics voor slechts €40  Meld je hier aan!


Een veilige roeivereniging

Een veilige roeivereniging

 

Veiligheid, gezondheid en omgangsvormen.

 

Roeivereniging Aengwirden rekent de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van haar leden, coaches en anderen die verbonden zijn aan haar vereniging tot één van haar kerntaken. Een belangrijk aspect van welzijn en gezondheid zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle leden tezamen, waarbij iedereen binnen de vereniging zijn/haar eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Leidraad voor respectvolle omgangsvormen zijn de gedragsregels van NOC*NSF en die van de KNRB.

 

Ongewenste omgangsvormen

 

Onder ongewenste omgangsvormen worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan seksuele intimidatie, agressie en (verbaal) geweld, pesten en discriminatie.

 

Beleidsverklaring bestuur

 

Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste omgangsvormen worden tegengegaan. Het bestuur is gehouden dergelijke gedragingen te voorkomen en om daartegen gepaste maatregelen te nemen. Mogelijke gevallen van ongewenste omgangsvormen zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging (VCP). Als eerste stap worden de direct betrokkenen geïnformeerd. Wanneer het mogelijk om strafbare feiten gaat, worden betrokkenen gewezen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij politie, welke mogelijkheid het bestuur in voorkomende gevallen eveneens heeft. Tevens bestaat de mogelijkheid er melding van te maken bij het bestuur van de KNRB, al dan niet via de VCP van de KNRB. Tevens stelt het bestuur zich tot doel om uitsluitend sportbegeleiders van onbesproken gedrag aan te trekken waarbij het bestuur zich rekenschap geeft van de vijf stappen die het NOC*NSF ter zake adviseert (https://knrb.nl/veiligheid/sociale-veiligheid/).

 

Vertrouwenscontactpersoon

 

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan door elk lid dat of elke begeleider die met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt worden ingeschakeld. Na de benoeming door het bestuur wordt de naam van de VCP bekend gemaakt op het mededelingenbord en de website van de vereniging. Heeft een vereniging geen VCP dan kan direct doorverwezen worden naar de VCP van KNRB. De VCP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen. De VCP is in principe gehouden aan geheimhouding. De VCP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om, tenzij er acuut gevaar dreigt voor de veiligheid van anderen. De VCP heeft de plicht zijn geheimhouding te doorbreken bij strafrechtelijke zaken of indien een minderjarige in het geding is.

 De taken van de VCP zijn:

  1. Hulpverlening aan de klager/klaagster en dader
  2. Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is.
  3. Zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling.
  4. Adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij (de voorzitter van) het bestuur of het doen van een anonieme melding bij het verenigingsbestuur en in geval van seksuele intimidatie of seksueel overschrijdend gedrag ook bij KNRB-VCP of -bestuur.
  5. Nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak of strafrechtspraak ingezet kan of moet worden.
  6. Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening.
  7. Nazorg geven.

Als vertrouwenscontactpersonen voor de vereniging treden op Lysbeth de Boer en Sybren Rijpkema. Hun contactgegevens worden binnen de vereniging bekend gemaakt via het mededelingenbord, het verenigingstijdschrift en het openbare deel van website. Deze personen hebben kennis genomen van het binnen de vereniging vastgestelde Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen, Gedragsregels van NOC*NSF en overige relevante regelingen en zij zijn vanaf de bekendmaking voor deze rol als VCP beschikbaar voor leden.

 

Meldplicht

 

De plicht om misstanden met betrekking tot ongewenste omgangsvormen te melden wordt actief uitgedragen en gecommuniceerd. Zodra een lid van het bestuur vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de KNRB te melden. Wanneer begeleiders hiervan iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. ‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan, tenzij dit van het betreffende lid niet verwacht mag worden.

 

Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid.

 

Vanaf het moment dat een klager/klaagster een klacht indient bij het bestuur over ongewenst gedrag is de potentiële beklaagde bekend. Hij/zij moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. De vereniging hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende disciplinaire maatregelen.

 

Verantwoording naar bestuur en Algemene ledenvergadering

 

Het bestuur van de vereniging overlegt eenmaal per jaar met de vertrouwenscontactpersonen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de Algemene vergadering jaarlijks over de stand van zaken, en over eventueel te wijzigen beleid. Het bestuur van de vereniging meldt gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het bestuur van de KNRB volgens de meldcode van NOC*NSF. Indien een lid van een vereniging geschorst of geroyeerd wordt, of een tuchtrechtelijke straf krijgt opgelegd, moet dit via de ledenadministratie met de KNRB worden gedeeld. Als betrokkene zich bij een andere vereniging binnen de KNRB of, indien bekend, zich bij een andere sportbond als lid aanmeldt, dient de KNRB de betrokken vereniging en/of sportbond te informeren over de eerder opgelegde sanctie, zodat betrokkene zich niet zonder meer opnieuw als lid kan inschrijven.

 

 

ROEIVERENIGING

 
logo-blad-aengwirden-d-300-ppi

BEZOEKADRES

 

Wetterwille 50
8447 GC
Heerenveen

POSTADRES

 

Postbus 805
8445 PE
Heerenveen
Nederland

Kvk: 01085984

BEL

 

06 - 18212755
(Secretaris)


 

© 2018-2024 Roeivereniging Aengwirden
Powered by e-Captain.nl