Vier voorjaarclinics voor slechts €40  Meld je hier aan!

GEBRUIKSREGLEMENT
GEBRUIKSREGLEMENT

Gebruiksreglement materiaal en gebouwen Roeivereniging Aengwirden

 

Download

voor statuten & huishoudelijke regelmenten klik hier

 

 TIP: gebruik de zoekfunctie rechts boven op deze pagina.

 

Gebruiksreglement materiaal en gebouwen Roeivereniging Aengwirden
vastgesteld door het bestuur op 15 september 2023.

 1. Inleiding
 2. Algemene bepalingen
 3. Het roeien
 4. Gebruik boten
 5. Omgang met roeimateriaal
 6. Gebruik van gebouwen en terrein
 7. Privéboten
 8. Veiligheid
 9. Deelname wedstrijden
 10. Gebruik wedstrijdboten

 

Artikel 1 Inleiding

 1. In het Huishoudelijk Reglement van de roeivereniging Aengwirden, zoals vastgesteld tijdens de ALV van 21 april 2023, wordt verwezen naar het Gebruiksreglement materiaal en gebouwen Roeivereniging Aengwirden. In dit reglement zijn regels vastgelegd die bedoeld zijn om een zorgvuldige omgang met de materiaal en gebouwen  van de vereniging veilig te stellen. Ieder lid is verplicht de regels van dit reglement na te leven.
 2. Waar in dit reglement ‘hij’ wordt gebruikt, kan ook ‘zij’ en ‘die’ worden gelezen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich volgens goede maatschappelijke omgangsvormen gedraagt en zich houdt aan de regels van het Huishoudelijk reglement, het Gebruiksreglement en het Veiligheidsprotocol op het verenigingsterrein, in de gebouwen en op het water tijdens het roeien.
 2. Van ieder lid wordt verwacht dat hij uiterst zorgvuldig omgaat met het roeimateriaal en al het overige materiaal van de vereniging.
 3. De leden zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van bestuursleden, gericht op omgang met het materiaal en de gebouwen van de vereniging, op te volgen.
 4. Het is verboden te roken in alle gebouwen en op het terrein van de vereniging.
 5. Mededelingen, affiches van roeiwedstrijden e.d. mogen uitsluitend worden aangebracht op de daarvoor bestemde publicatieborden. Het ophangen van affiches met commerciële reclame is niet toegestaan.

Artikel 3 Het roeien

 1. Een lid mag alleen roeien of sturen in boten als hij de bevoegdheid heeft die voor die boot vereist is. Deze bevoegdheden zijn vermeld op de lijst met examens en bevoegdheden.
 2. De maximale afschrijfduur is twee uur in het weekend en vier uur van maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur. Het afschrijven van boten doen de leden online via de website van de vereniging.
 3. Het bestuur kan boten voor bepaalde tijden/perioden aan de vrije inschrijving onttrekken in verband met instructie, wedstrijdtraining, roeitochten, wedstrijden of onderhoud.
 4. Onder begeleiding van een coach mag een lid gebruik maken van een boot waarvoor een bevoegdheid nodig is die één stap hoger is dan de bevoegdheid die dit lid nu bezit.
 5. Bij een boot dient gebruik gemaakt te worden van de bij de boot behorende riemen (zie ook artikel 4.5).
 6. De commissaris roeien heeft de bevoegdheid boten en/of riemen aan roeiers en/of ploegen toe te wijzen. In dat geval zijn artikelen 3.1, 3.4 en 3.5 niet van toepassing.
 7. Boten mogen worden gebruikt tussen zonsopkomst en zonsondergang.
 8. Er geldt een vaarverbod:
  1. wanneer overdag de temperatuur niet boven de 0 graden Celsius uitkomt;
  2. bij een zicht van minder dan 250 meter;
  3. bij windkracht 7 of meer voor alle boten en windkracht 6 of meer voor skiffs;
  4. bij slagregens, onweer of hagel;
  5. wanneer er ijs op het water liggen of wanneer er ijsschotsen zijn;
  6. tussen zonsondergang en zonsopkomst (toertochten met goede verlichting uitgezonderd);
  7. bij bijzondere gebeurtenissen op het water of van de vereniging.
  8. Bestuursleden hebben de bevoegdheid om een vaarverbod in te stellen. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van de leden om zelf te beoordelen of uitvaren verantwoord is, gelet op hun roeivaardigheid en de weersomstandigheden.
 9. Bij toertochten is het in wherry’s en C-boten toegestaan dat onervaren roeiers zich hiervoor inschrijven, mits er twee ervaren roeiers meevaren als boeg en stuur.
 10. Leden van andere verenigingen die bij RV Aengwirden samen met RV Aengwirdenroeiers trainen voor wedstrijden, worden niet als introducés beschouwd zoals beschreven in lid 2 van het Huishoudelijk Reglement. Een tijdelijk lidmaatschap is, na overleg met het bestuur, mogelijk als er een aanvulling nodig is voor een wedstrijd. Leden van andere verenigingen dienen in dat geval wel te worden aangemeld bij RV Aengwirden in verband met verzekering. Van leden van andere verenigingen wordt verwacht dat zij de vereiste bevoegdheden hebben om in boten te roeien of te sturen. Het lidmaatschap wordt dan voor drie maanden aangegaan zonder betaling van entreegeld en met bijbetaling van
  € 10, - administratiekosten.

  Artikel 4 Gebruik boten

  1. Voordat een boot in gebruik wordt genomen, moet deze door een lid/ploeg met de juiste roeibevoegdheden worden afgeschreven via de website van de vereniging: dashboard “reserveer een boot”.
  2. Nadere bepalingen over het afschrijven en gebruiken van een boot en bijbehorend materiaal kunnen door het bestuur worden vastgesteld. Deze bepalingen worden op het prikbord in het clubhuis gepubliceerd.

  Artikel 5 Omgang met het roeimateriaal

  1. Wherry’s kunnen op de wagens naar buiten worden gebracht en via de kielbalk haaks op de vlotrand te water worden gelaten.
  2. C2- en C4-boten moeten haaks op het vlot te water worden gelaten, maar de kielstrip bestaat bij deze boten slechts uit dun aluminium. De boot mag daarom alleen even op de vlotrand rusten. Bij het te water laten mag de kiel niet over de rand van het vlot worden geschoven. De romp en het roertje mogen nooit met de vlotrand in aanraking komen.
  3. Alle andere boten worden te water gelaten door deze evenwijdig aan het vlot ver weg in het water te leggen. De romp, het vinnetje en het roertje mogen nooit met de vlotrand in aanraking komen.
  4. Bij het in- of uitbrengen van een boot mag voor hulp altijd een beroep worden gedaan op andere leden.
  5. Een boot mag alleen worden gebruikt in combinatie met de bij de boot behorende riemen en andere onderdelen.
  6. In de boten is het dragen van schoenen met dikke zolen en brede hielen verboden.
  7. Alvorens een gebruikte boot weer op te bergen moet deze worden gereinigd en afgedroogd (binnen- en buitenzijde) moeten de slidings worden schoongemaakt.
  8. De dolkleppen moeten bij het terugleggen in de loods gesloten te zijn en de luchtkleppen geopend.
  9. Boten mogen alleen geriggerd worden met een pijpsleutel of een 10-13. Dit vanwege schade aan de spanten bij een te groot aanhaalmoment.
  10. Schragen en singels moeten worden teruggezet, natte handdoeken opgehangen op het daarvoor bestemde rek en vuile slidinglapjes kunnen in het daarvoor bestemde emmertje.
  11. Schade of geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk na gebruik van de boot worden doorgegeven. Dit met vermelding van degene die de schade geconstateerd heeft en de omstandigheden waaronder deze schade is ontstaan. Schade waardoor een boot uit de vaart moet en schade gevolg van onachtzaamheid dienen direct gemeld te worden bij de materiaalcommissaris, via laairetam.[antispam].@rvaengwirden.nl.

  Artikel 6 Gebruik van gebouwen en terreinen

  1. Leden hebben vrij toegang tot de verenigingsgebouwen. Ieder lid kan een sleutel in bruikleen krijgen waarmee de loods geopend kan worden. In de loods is een sleutel aanwezig waarmee het verenigingsgebouw geopend kan worden. De sleutel is tegen een borgsom verkrijgbaar bij de penningmeester.
  2. Indien een lid of een bemanning gaat varen zonder dat anderen in het clubgebouw aanwezig zijn of als een lid als laatste het terrein verlaat, dan heeft hij de plicht de deuren van het verenigingsgebouw en de loods af te sluiten.
  3. Ieder lid of jeugdlid dat het gebouw als laatste verlaat, dient na te gaan of het gebouw en de daarin aanwezige installaties in goede toestand worden achtergelaten, bijvoorbeeld de lichten uitdoen, koffiezetapparaten uitschakelen, waterkranen sluiten, verwarming op 10 graden instellen, enz. Voorts is hij verplicht bij het constateren van onraad of andere abnormale situaties, politie, brandweer, enz. te alarmeren en zo spoedig mogelijk het bestuur in te lichten.
  4. Schade of geconstateerde gebreken aan gebouwen en terreinen moeten worden gemeld aan de materiaalcommissaris, via laairetam.[antispam].@rvaengwirden.nl of aan de clubhuiscommissie.
  5. Bevuiling of ontsiering van het botenhuis en/of eigendommen van de vereniging zal worden beboet en op kosten van de dader worden hersteld.
  6. Het bestuur is bevoegd delen van het clubgebouw en het terrein aan roeiers van andere verenigingen ter beschikking te stellen, nadat hiertoe een schriftelijk verzoek bij het bestuur is ingediend. Hiervoor kan een door het bestuur te bepalen onkostenvergoeding in rekening worden gebracht. Het bestuur stelt een lid aan om als gastheer en contactpersoon op te treden. Dit lid zal zowel bij aankomst en enige tijd daarna, als bij de afvaart en enige tijd daarvoor in het clubgebouw aanwezig zijn. Bij dit lid berust de verantwoordelijkheid voor een ordelijke gang van zaken tijdens het gebruik van de gasten.
  7. Het bestuur moet zorgen dat in het botenhuis aanwezig zijn:
   1. een lijst met de bestuursleden en hun bereikbaarheid;
   2. een exemplaar van de reglementen van de vereniging;
   3. een EHBO-doos, evenals een EHBO-door in het clubgebouw;
   4. een lijst met roeibevoegdheden van de leden;
   5. een lijst met roeiproefvereisten voor het gebruik van boten;
   6. noodzakelijke gereedschappen.
  8. Het gebruik van gereedschappen en materialen uit de werkplaats gebeurt alleen met toestemming van de materiaalcommissie. Het gebruikte materiaal moet gemeld worden en zo mogelijk direct teruggelegd worden.

  Artikel 7 Privéboten

  1. Voor zover de ruimte het toelaat kan het bestuur aan de leden toestaan eigen vaartuigen in de botenloods te stallen. Een en ander geschiedt tegen een door het bestuur te bepalen liggeldvergoeding. Er is een Reglement Stalling Privéboten van toepassing.
  2. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht aan privéboten.
  3. Privéboten mogen alleen gestald worden wanneer zij afdoende verzekerd zijn.
  4. Privéboten en overige eigendommen van andere eigenaren mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de eigenaar. Dit wordt vermeld in het afschrijfboek en gemeld aan het bestuur.

  Artikel 8 Veiligheid

  1. Op basis van het Veiligheidsprotocol van de vereniging worden de volgende materialen aan de leden ter beschikking gesteld om veilig te kunnen roeien:
   1. reddingsvesten: aanwezig in het clubgebouw. Mogen alleen worden gebruikt tijdens de afschrijfperiode en bij toertochten.
   2. Reddingsvesten worden elke 2 jaar gekeurd.
   3. tasjes met een reddingslijnen en een warmtedekens: voor coaches. Zijn aanwezig in het clubgebouw.
   4. warmtedekens: in het clubgebouw. Beschikbaar in geval van onderkoeling. Bij gebruik van een warmtedeken dient de commissaris materiaal in kennis te worden gesteld.

   Artikel 9 Deelname wedstrijden

  1. Een roeier kan alleen uit naam van de vereniging aan een wedstrijd deelnemen met toestemming van het bestuur.
  2. Ieder lid dat deelneemt aan wedstrijden kan zich laten keuren bij een sportarts en heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Ook dient hij zich te onderwerpen aan de bepalingen die de Koninklijke Nederlandse Roeibond of de vereniging die de wedstrijd organiseert, aangeeft.
  3. Op wedstrijden behaalde prijzen worden het eigendom van de vereniging, behalve persoonlijke medailles of onderscheidingen.
  4. Tijdens wedstrijden zijn de leden verplicht officiële Aengwirden wedstrijdkleding te dragen.

  Artikel 10 Gebruik wedstrijdboten

  1. De vereniging beschikt over wedstrijdboten. De roeicommissaris verleent toestemming voor gebruik van deze wedstrijdboten door leden, op advies van de Coachraad.
  2. De toewijzing van wedstrijdboten wordt kenbaar gemaakt op het (mede) daarvoor bestemde prikbord in de loods.
  3. Wedstrijdboten die zijn toegewezen, mogen voor de betreffende wedstrijd en de voorafgaande trainingsperiode afgesteld worden op de individuele wensen van de wedstrijdroeier(s).
  4. Een lid dat deelneemt aan wedstrijden en dat toestemming heeft voor het gebruik van de boot tijdens wedstrijden, heeft voorrang boven andere leden bij het gebruik van de boot voor trainingen voor die wedstrijd.
   

  ROEIVERENIGING

   
  logo-blad-aengwirden-d-300-ppi

  BEZOEKADRES

   

  Wetterwille 50
  8447 GC
  Heerenveen

  POSTADRES

   

  Postbus 805
  8445 PE
  Heerenveen
  Nederland

  Kvk: 01085984

  BEL

   

  06 - 18212755
  (Secretaris)


   

  © 2018-2024 Roeivereniging Aengwirden
  Powered by e-Captain.nl