Vier voorjaarclinics voor slechts €40  Meld je hier aan!

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT
STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Statuten Roeivereniging Aengwirden

voor huishoudelijke reglementen klik hier

 

 TIP: gebruik de zoekfunctie rechts boven op deze pagina.

 

Statutenwijziging

Heden, vijftien juni tweeduizend zestien, verschenen voor mij mr. Cornelis Hendrik van Dijk, kandidaat-notaris, als waarnemer van Mr. Margaretha Maria Adelheid Savenije, notaris, gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen:

 1. mevrouw Evelien Blaauw, wonende te XXXX XX XXXX, gemeente XXXXXXXX, XXXXX, geboren te XXXXXXXXX op XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, zich legitimerende met een paspoort, nummer XXXXXXXXX, geldig tot XXXXXXXXXXXXXXX.
 2. Mevrouw Clara Margreet van der Geest, wonende te XXXX XX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, geboren te XXXXXXXXX  op XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX en XXXXXXXXXXXXXXX, zich legitimerende met een Nederlandse identiteitskaart, nummer XXXXXXXXX, geldig tot XXXXXXXXXXXXXXX.

Hierbij handelend als voorzitter en secretaris van de vereniging met de volledige rechtsbevoegdheid: ROEIVERENIGING AENGWIRDEN statutair gevestigd te Heerenveen, kantoorhoudende te 8447 GC Heerenveen, Wetterwille 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01085984, hierna te noemen : 'de vereniging', en gemelde vereniging op grond van het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend. De comparanten verklaarden:

INLEIDING

 • de algemene vergadering van de vereniging heeft besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen;
 • de statuten van de vereniging, die werd opgericht bij akte verleden voor mr. N.F. Mulder, destijds notaris te Heerenveen op één september negentienhonderd negen en negentig, luiden zoals bij die akte vastgesteld;
 • de statuten zijn sindsdien niet gewijzigd
 • van het besluit tot statutenwijziging blijkt uit aan een deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarden de comparanten ter uitvoering van het besluit van de algemene vergadering de statuten van de vereniging geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN DOEL DER VERENIGING

Artikel 1

De vereniging is genaamd: Roeivereniging Aengwirden. Zij is gevestigd te Heerenveen. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de roeisport in al zijn verschijningsvormen.

Artikel 3

De vereniging tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken door:

 1. het verwerven en in stand houden van de benodigde accommodatie;
 2. het verwerven en in stand houden van een vloot;
 3. de oefening en examinering in roeivaardigheden van de leden te verzorgen;
 4. het deelnemen aan en zo nodig zelf organiseren van roeiwedstrijden en roeitochten conform de reglementen zoals die door de Koninklijke Nederlandsche Roeibond worden voorgeschreven;
 5. zich aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond;
 6. alle andere wettige middelen.

Artikel 3A

De leden van de vereniging zijn verplicht om:

 1. het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB), zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, op hen te aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om - indien vereist - aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen;
 2. in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het tuchtreglement van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid op het van het Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB, te aanvaarden;
 3. de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en / of tuchtreglement aan hen worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden;
 4. te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting uit het lidmaatschap.

De op grond van het Dopingreglement en / of tuchtreglement aan een lid van de vereniging opgelegde sancties, een grond zijn voor ontzetting van het lid uit het lidmaatschap van de vereniging.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4

De vereniging kent leden en begunstigers. Het bestuur houdt een register bij met de gegevens van al deze leden en begunstigers.

Artikel 5

Leden zijn natuurlijke personen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door dit orgaan als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door dit orgaan als zodanig zijn toegelaten, de statuten aanvaarden en die voldoen aan de rechten en verplichtingen zoals gegeven in dit statuur.

Artikel 6

 1. Begunstigers zijn personen of rechtspersonen die de vereniging geldelijk willen steunen en als begunstiger door het bestuur zijn toegelaten. Begunstigers zijn geen leden in de zin der wet. Overigens hebben zij, tenzij deze statuten anders bepalen, dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, behalve dat zij geen gebruik mogen maken van de vlot, geen stemrecht hebben en niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd.
 2. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde door opzegging worden beëindigd, behalve dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 7

 1. Personen die als lid wensen te worden toegelaten dienen zich op te geven bij de secretaris. De opgave bevat tenminste de voornamen, naam, adres, geboortedatum en verder al die gegevens die voor de bepaling van de contributieverplichtingen van belang zijn. Voor minderjarigen dient een bewijs van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te zijn toegevoegd.
 2. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten schriftelijke kennis aan de kandidaat.
 3. Als een kandidaat in eerste instantie niet toegelaten wordt, kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisneming een beroep doen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Omtrent het beroep wordt besloten op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en daarom niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

BEËINDIGING EN BEPERKING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door overlijden van het lid.
  2. Door opzegging van het lid.
  3. Door opzegging namens de vereniging door het bestuur.
  4. Door ontzegging (royement) namens de vereniging door het bestuur.
 2. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Behoudens door het bestuur te maken uitzondering, is in geval van opzegging door het lid in de loop van enig verenigingsjaar, contributie verschuldigd over dat gehele jaar. 
 3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid mogelijk:
  1. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldige aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
  2. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 4. Opzegging namens de vereniging is mogelijk.
 5. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, door de statuten aan het lidmaatschap gesteld.
  2. Wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Ontzegging van het lidmaatschap is mogelijk:
  1. Wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging.
  2. Wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 8. Van een besluit tot opzegging door de vereniging of ontzegging wordt de betrokkene terstond en met opgave van redenen, schriftelijk mededeling gedaan. De betrokkene staat, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, een beroep open op de Algemene Ledenvergadering, welk beroep op de eerstvolgende vergadering zal worden behandeld. Hangende het beroep is het lid geschorst. Het lid heeft evenwel het recht tijdens de behandeling van zijn beroep de Algemene Ledenvergadering bij te wonen en daar zijn beroep toe te lichten: het lid heeft evenwel geen stemrecht.
 9. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een door het bestuur vast te stellen periode. wanneer een lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in - ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, behoudens het in het vorige lid vermelde in geval van opzegging van- of ontzegging uit het lidmaatschap.
 10. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen hebben de leden der vereniging het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik dient te geschieden overeenkomstig de huishoudelijke reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden zoals door het bestuur zijn of worden vastgesteld.

GELDMIDDELEN

Artikel 10

 1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies van de leden, uit bijdragen van begunstigers en uit andere haar rechtmatig toekomende baten.
 2. Leden zijn verplicht jaarlijks een minimum bijdrage te betalen. Het bedrag van de contributie en de minimumbijdrage wordt door de Algemene Ledenvergadering  vastgesteld. Bij de bepaling van de hoogte van de contributie kan onderscheid worden gemaakt naar leeftijd, echtparen, gezinsleden woonplaats of andere door de Algemene Ledenvergadering te bepalen omstandigheden.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 4. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat bij de toetreding als lid tot de vereniging een entreegeld verschuldigd is, waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt bepaald.

BESTUUR DER VERENIGING

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf meerderjarige leden, Bestuursleden hebben zitting voor de tijd van drie jaren. Elk jaar treedt minimaal één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster; zij zijn aansluitend eenmaal herkiesbaar. In tussentijdse vacature(s) wordt in de eerste Algemene Ledenvergadering, na het ontstaan van die vacature(s), voorzien. Een tussentijds gekozene treedt in de volgorde van aftreden in de plaats van diegene die wordt vervangen.
 2. Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering uit de leden. Ter voorziening in een vacature maakt het bestuur een voordracht op.
 3. Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen bij het bestuur tenminste tien stemgerechtigde leden, mits zulks schriftelijk en tenminste vijf dagen voor de datum van de te houden vergadering geschiedt.
 4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
 5. De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in- en buiten rechte.
 6. Het bestuur is, na daartoe verkregen machtiging van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen of het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een derde verbindt. Op het ontbreken van deze machtiging kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 7. Door het bestuur kunnen commissies en personen worden benoemd, teneinde het bestuur in haar werkzaamheden bij te staan.
 8. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan als zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde van de geldig uitgebracht stemmen.
 9. Een schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag als bestuurder eindigt door verloop van die termijn.
 10. Bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
 11. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in het einde van bestuurslidmaatschap.
 12. Als ten gevolge van vacatures het aantal bestuursleden is gedaald beneden de vijf personen, blijft het bestuur desondanks volledig bevoegd. In de vervulling van vacatures wordt voorzien op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 13. Als het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 14. Het bestuur is voorts bevoegd een Algemene Ledenvergadering te beleggen wanneer het dit nodig acht,
 15. Het bestuur is tot bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering verplicht op een termijn van niet langer dan vier weken wanneer tenminste één tiende van de stemgerechtigde leden een daartoe strekkend schriftelijk verzoek bij het bestuur hebben ingediend. Wanneer het bestuur aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering die zo nodig zelf in haar leiding voorziet.
 16. Een Algemene Ledenvergadering wordt, met uitzondering van het in de laatste zin van het vorige lid bedoelde geval, bijeengeroepen door het bestuur. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. De oproeping geschiedt schriftelijk of via email en bevat behalve tijd en plaats de vergadering, teven de agenda.

Artikel 12

Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot:

 1. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van het mandaatbedrag, zoals genoemd in het Huishoudelijk Reglement te boven gaan, onverminderd het hierna onder 2 tot en met 7 bepaalde;
 2. het huren, verhuren, en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
 3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 4. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter lening opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verstrekt bankkrediet;
 5. het aangaan van dadingen
 6. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 7. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat de vereniging in naam van de leden bepaalde verplichtingen aan zal gaan.

Artikel 13

 1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden, maar is verplicht een vergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
 2. De voorzitter stelt de agenda vast, doch is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
 3. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en secretaris na vaststelling worden ondertekend.
 5. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 Artikel 14

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 2. De leden stellen in een Algemene Ledenvergadering, voorafgaand aan het volgend of uiterlijk twee maanden na aanvang van het verenigingsjaar, de begroting vast en geven daarmee mandaat aan het bestuur om uitgaven binnen de vastgestelde budgetten en conform de doelen te doen.
 3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de periodieke bestuursverkiezingen plaatshebben en door het bestuur onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur wordt afgelegd.
 4. Het bestuur legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
 5. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie, bestaande uit twee stemgerechtigde leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, welke is belast met de controle op de administratie van de financiën der vereniging over het vorige boekjaar. De kascommissie brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 6. Van de Algemene Ledenvergadering wordt een verslag gemaakt.
 7. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt een notulencommissie benoemd van drie leden, uit de aanwezige leden. Deze commissie beoordeelt de juistheid van de weergave van het verslag en rapporteert daarover aan de vergadering.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15

 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, evenals begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt genomen. Hij heeft tevens het bet recht in de vergadering het woord te voeren.
 2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. De gemachtigde kan slechts één volmacht aanvaarden.
 4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist. Bij staken van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Als bij stemming over personen de stemmen staken, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd, als bij herstemming de stemmen staken, dan beslist het lot wie van de kandidaten is gekozen.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zo'n stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk.
 7. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

Artikel 16

De Algemene Ledenvergadering worden, tenzij de situatie zich voordat als in artikel 11 lid 15 voorgeschreven, geleid door de voorzitter van de vereniging of een plaatsvervanger uit het Bestuur. Ontbreken de voorzitter of zijn plaatsvervanger dan wijst het bestuur een van de andere bestuursleden aan. Wordt ook op deze wijze niet in een voorzitter voorzien, dan wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17

 1. De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat geen bepaling mag bevatten die in strijd zijn met dwingend recht of deze statuten noch de strekking van deze mogen overstijgen.
 2. Leden dienen zich te houden aan de bepalingen die gedaan worden in het Huishoudelijke Reglement.
 3. In gevallen waarin de wet, statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

GESCHILLENCOMMISSIE

Artikel 18

 1. De Algemene Ledenvergadering benoemt op voordracht van het bestuur een Geschillencommissie van 3 leden voor een periode van twee jaar.
 2. De Geschillencommissie behandelt bezwaren van leden met betrekking tot een besluit of het handelen van het Dagelijks Bestuur. Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij volgens de statuten een direct beroep op de Algemene Ledenvergadering gedaan kan worden.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

 1. Wijziging van de statuten is mogelijk bij besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. In de kennisgeving wordt uitdrukkelijk vermeld dat de vergadering strekt om een voorstel tot statutenwijziging te behandelen. De inhoud van dat voorstel tot wijziging moet in de kennisgeving vermeld staan.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage of openbaar maken tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste één tiende der stemgerechtigde leden, door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van de tweederde der uitgebrachte stemmen en onder voorwaarde dat tenminste tweederde deel van de stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is.
 4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen, een Bijzonder Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het voorstel tot statutenwijziging kan worden aangenomen met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 6. Aan de Koninklijke Nederlandsche Roeibond dient een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten te worden toegezonden.

ONTBINDING DER VERENIGING

Artikel 20

 1. Ten aanzien van ontbinding der vereniging is het in het vorenstaande artikel omtrent statutenwijziging bepaalde, van overeenkomstige toepassing.
 2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Als bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal bij ontbinding worden aangewend voor de door de Algemene Ledenvergadering te bepalen doeleinden die het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.
 4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen opgave aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
 5. Van een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt terstond kennis gegeven aan de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.

Slotverklaring

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE is verleden te Heerenveen op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van deze akte hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij notaris, ondertekend. Volgt ondertekening,

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

(zegel en ondertekening notaris)

 

 

Huishoudelijk Reglement

voor de statuten klik hier

 

Huishoudelijk Reglement Roeivereniging Aengwirden

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Algemeen

 1. Dit Huishoudelijk Reglement behoort bij de statuten van Roeivereniging Aengwirden in Heerenveen, en zijn vastgesteld op 8 december 2015.
 2. Dit gewijzigde Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2022
 3. Waar in de statuten en reglementen ‘hij’ wordt gebruikt, kan ook ‘zij’ en ‘die’ worden gelezen.

 

Hoofdstuk 2 Leden en introducés

Artikel 2 Leden

 1. De aanmelding voor, de toelating tot, en de opzegging van het lidmaatschap zijn statutair geregeld. Ter aanvulling daarop dienen de volgende bepalingen.
 2. Aanmelding vindt plaats via een formulier dat door het bestuur is vastgesteld.
 3. Toelating tot het lidmaatschap is alleen mogelijk als men verklaart te kunnen zwemmen. Als een lid dat deelneemt aan aangepast roeien daartoe niet in staat is, is het dragen van een opblaasbaar reddingsvest ook voldoende.
 4. Nieuwe leden ontvangen zo spoedig mogelijk na hun toelating informatie waarmee zij toegang kunnen krijgen tot het ledendeel van de website.
 5. Bij toetreding tot de vereniging informeert de secretaris de leden over de statuten, het huishoudelijk reglement, gebruiksreglement, veiligheidsprotocol en het instructieboek van de vereniging. Leden moeten het veiligheidsprotocol lezen en ondertekenen.
 6. Voor minderjarigen dient een bewijs van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te zijn toegevoegd.
 7. De vereniging heeft de mogelijkheid om ereleden en leden van verdienste te benoemen. Ereleden hebben langdurig en in de volle breedte van de roeisport de vereniging ondersteund. Leden van verdienste hebben zich extra ingespannen om een taak of project te realiseren.
 8. Leden zijn verplicht ieder verenigingsjaar tenminste twee kantinediensten of andere werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Jeugd-/juniorleden, leden die deelnemen aan aangepast roeien, buitenleden, niet-roeiende leden en leden van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld van deze verplichting. Het bestuur kan op aanvraag van een lid vrijstelling verlenen vanwege bijzondere omstandigheden.
 9. Aankomende leden kunnen tegen betaling introductielessen volgen. Als zij vervolgens lid worden, wordt het bedrag voor de introductielessen in mindering gebracht op de contributie.
 10. Aan nieuwe leden die al roei-ervaring hebben opgedaan bij een andere roeivereniging, vragen we om eenmaal voor te roeien in het boottype waarmee zij ervaring hebben opgedaan. Op basis van het voorroeien wordt besloten welke roeibevoegdheden zij krijgen toegekend.
 11. Leden dienen zich te gedragen volgens goede maatschappelijke omgangsvormen en zich te houden aan de regels van het Huishoudelijk reglement, het Gebruiksreglement materiaal en gebouwen Roeivereniging Aengwirden en het Veiligheidsprotocol van de vereniging.

Artikel 3 Introducés

 1. Een lid van 18 jaar of ouder mag roeiers introduceren. Hij is ervoor verantwoordelijk dat de introducé zich gedraagt volgens goede maatschappelijke omgangsvormen en zich houdt aan de regels van het Huishoudelijk reglement, het Gebruiksreglement materiaal en gebouwen Roeivereniging Aengwirden en het Veiligheidsprotocol.
 2. Het introducerend lid stelt de secretaris of materiaalcommissaris op de hoogte met vermelding van de naam van de introducé.
 3. Iemand kan driemaal per verenigingsjaar voor één dagdeel introducé zijn, tenzij het bestuur dispensatie verleent. Het bestuur kan een vergoeding vragen voor het gebruik van het materiaal.
 4. De introducé mag niet alléén, maar uitsluitend tezamen met het introducerende lid roeien in boten van de vereniging.

 

Artikel 4 Wijziging van gegevens

Bij verandering van adres of andere gegevens die van belang zijn voor het lidmaatschap, zijn de leden verplicht deze wijzigingen door te geven via e-mail of brief aan de secretaris van de vereniging.

 

Hoofdstuk 3 Bestuur en commissies

Artikel 5 Verantwoordelijkheid en taak bestuur

 1. Het bestuur draagt zorg voor het juiste beheer van de bezittingen van de vereniging.
 2. Het bestuur is binnen de door hem gestelde mogelijkheden en bevoegdheden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving.
 3. Het bestuur zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
 4. Het bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven die in de begroting zijn vastgelegd of die voortvloeien uit de besluiten van de ALV.
 5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor het doen van investeringen van meer dan € 5.000,-.
 6. Het bestuur draagt zorg voor publicatie van het Huishoudelijk reglement, het Gebruiksreglement materiaal en gebouwen Roeivereniging Aengwirden, het Veiligheidsprotocol en de Statuten op de website van de vereniging.

Artikel 6 Functies en vervanging

 1. Het bestuur kan buiten de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, de volgende functies omvatten: commissaris materiaal, commissaris roeien, en andere commissarissen.
 2. Het bestuur is bevoegd één of meer leden van de vereniging aan te wijzen om de bestuursfunctionarissen bij verhindering of afwezigheid tijdelijk te vervangen. Voorzitter, secretaris en penningmeester vervangen elkaar. De vervangende bestuursleden hebben in het bestuur alleen een raadgevende stem.

Artikel 7 Taakverdeling bestuurswerkzaamheden

 1. De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij ziet toe op de stipte naleving van de statuten en de reglementen. Hij heeft het recht in vergaderingen discussies te sluiten en personen het woord te ontnemen, met uitzondering van verzoeken om stemmingen. Hij ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden van de andere bestuursleden. Hij is verantwoordelijk voor het overdragen van informatie binnen bestuur en vereniging. Hij vertegenwoordigt als eerste het bestuur naar binnen en naar buiten.
 2. De secretaris is belast met alle administratie behalve de financiële, houdt kopie van alle belangrijke stukken, is belast met de algemene correspondentie en beheert het archief en het ledenbestand. In elke bestuurs- en ledenvergadering maakt hij aantekeningen van wat er besproken en besloten is en brengt uiterlijk drie dagen vóór de eerstvolgende bestuurs- en ledenvergadering de gemaakte notulen ter kennis van de (bestuurs)leden. Na goedkeuring van de notulen worden deze door hem en de voorzitter ondertekend. De secretaris brengt ieder jaar namens het bestuur het in artikel 14.3 van de statuten het bedoelde verslag uit.
 3. De penningmeester beheert de gelden en financiële administratie. Hij int de contributies, subsidies en andere vorderingen van de vereniging en geeft de voorzitter inzage wanneer deze daar behoefte aan heeft. Hij draagt zorg voor tijdige betaling aan crediteuren. Hij draagt er zorg voor dat het materiaal en gebouwen van de vereniging zijn verzekerd tegen schade, inclusief brand en inbraak. Het bestuur stelt de volmacht op waarin de bevoegdheden en de begrenzing van de bevoegdheden van de penningmeester om over de gelden en de rekeningen van de vereniging te beschikken, duidelijk worden geregeld. Hij legt ieder jaar verantwoording af over zijn beheer en brengt daarbij het in artikel 14.3 van de statuten bedoelde verslag uit.
 4. De werkzaamheden van de overige bestuursleden worden door het bestuur in onderling overleg vastgesteld.
 5. De taken van de overige bestuursleden en de verdeling van de niet-specifiek functie gebonden taken zal het bestuur periodiek vaststellen en publiceren op de website van de vereniging.
 6. De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester moeten, op bestuursvergaderingen voorafgaande aan de jaarvergadering, worden goedgekeurd.

Artikel 8 Bestuursassistentie

De bestuursleden kunnen worden bijgestaan door assistenten, te benoemen door het bestuur. De assistenten zijn geen lid van het bestuur. Een bestuurslid kan aan een assistent niet de eindverantwoordelijkheid overdragen.

Artikel 9 Bestuurscommissies

 1. Het bestuur kan permanente of tijdelijke commissies instellen ter advisering of voor de uitvoering van specifieke taken. Het bestuur behoudt de eindverantwoordelijkheid.
  Voorbeelden van permanente commissies zijn: Materiaal Adviescommissie, Materiaalcommisie, Coachraad, Toercommissie, Roeiproevencommissie, Instructiecommissie, Clubhuiscommissie, Financiële Adviescommissie en de Commissie ict/communicatie.
 2. De commissieleden worden door het bestuur benoemd. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. De zittingsduur van de commissieleden is drie jaar; commissieleden zijn herbenoembaar. De samenstelling van de commissies wordt jaarlijks door het bestuur bekendgemaakt.
 3. Indien gewenst, kan het bestuur commissieleden uitnodigen om een bestuursvergadering bij te wonen. De commissies kunnen op hun beurt verzoeken een bestuursvergadering bij te wonen. Bestuursleden hebben het recht een vergadering van de commissies bij te wonen.
 4. De Materiaal Adviescommissie adviseert het bestuur over de samenstelling van de vloot en de aanschaf en afstoting van roeimateriaal. De samenstelling van de commissie moet zodanig zijn dat met de behoeften van alle gebruikersgroepen binnen de vereniging rekening wordt gehouden.
 5. De Financiële Adviescommissie adviseert het bestuur over contributieverhoging, begroting, vermogensbeheer, besteding/dekking resultaat, bewaking risico en liquiditeit en het ontwikkelen van een lange termijnvisie. De commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden.
 6. De Coachraad heeft tot taak om coaches en instructeurs te begeleiden op roeitechnisch gebied in overleg met de commissaris roeien. De Coachraad organiseert de voorbereiding op, en de deelname aan wedstrijden. Hij wijst de beschikbare wedstrijdboten toe aan de ploegen die zich voorbereiden op deze wedstrijden. De Coachraad adviseert het bestuur over de deelname en inschrijving van wedstrijden..
 7. De Roeiproevencommissie heeft als taak de roei- en stuurvaardigheidseisen vast te stellen en roeiproeven te organiseren en af te nemen. Op basis van bewezen vaardigheid en kennis van het roeien worden de boten van de vereniging ter beschikking gesteld aan de leden. Een overzicht van de roeivaardigheidseisen waarover de leden moeten beschikken om in bepaalde boten te mogen varen wordt gepubliceerd in de botenloods en op de website van de vereniging. Minimaal twee keer per jaar worden er examens georganiseerd. Inschrijving vindt plaats via de instructeur of kan zelfstandig worden gedaan wanneer men over de eerste roeivaardigheidsbewijzen beschikt.
 8. De Instructiecommissie verzorgt de instructie in het roeien en sturen. Alle nieuwe leden (incl. introductiekaarthouders) die nog geen roei-ervaring hebben krijgen roei-instructie.
 9. De Toercommissie organiseert toertochten en andere recreatieve evenementen voor leden van de vereniging en, indien gewenst, in samenwerking met andere roeiverenigingen.
 10. De Clubhuiscommissie regelt de gang van zaken rond het gebruik en het beheer van de gebouwen.
 11. De Commissie ict/communicatie draagt zorg voor de website, adviseert het bestuur over de communicatie strategie en deelt informatie binnen en buiten de vereniging.
 12. Commissies brengen over hun vergaderingen en activiteiten mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg verslag uit aan het bestuur.

Artikel 10 De Geschillencommissie

 1. Een lid dat zich persoonlijk bezwaard of benadeeld voelt door een besluit of handeling van het bestuur, kan zich wenden tot de Geschillencommissie die door de Algemene Ledenvergadering is ingesteld, behalve in het geval dat statutair beroep op de Algemene Ledenvergadering is voorgeschreven.
 2. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar.
 3. Een bezwaar moet schriftelijk bij de commissie worden ingediend binnen twee weken na het moment van besluit of handeling van het bestuur.
 4. De Geschillencommissie doet zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaarschrift een uitspraak. De commissie past in ieder geval hoor en wederhoor toe. Verder is zij vrij in de keuze van een te volgen procedure. Haar op schrift gestelde uitspraak is bindend voor alle partijen.

Artikel 11 Gedragsregeling ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen

RV Aengwirden conformeert zich aan de code Ongewenste Omgangsvormen van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond. Deze code en de namen van de vertrouwenscontactpersonen van RV Aengwirden staan op het openbare deel van de website van de vereniging.

Artikel 12 Commissies ingesteld door de Algemene Ledenvergadering

 1. Commissies ingesteld door de Algemene Ledenvergadering zijn: de Notulencommissie, de Geschillencommissie en de kascommissie.
 2. In iedere Algemene Ledenvergadering wordt in overeenstemming met artikel 14.7 van de statuten een Notulencommissie benoemd ter goedkeuring van het verslag van de vergadering. De commissie bestaat uit 3 leden.
 3. In overeenstemming met artikel 14.5 van de statuten wordt in de jaarvergadering een Kascommissie benoemd ter controle van het financieel jaarverslag over het lopende boekjaar. De Kascommissie bestaat uit twee leden. De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn niet aansluitend herbenoembaar. Elk jaar wordt één lid vervangen.

 

Hoofdstuk 4 De gelden

Artikel 13 De ledenbijdragen

 1. De ledenbijdragen voor het volgende verenigingsjaar worden steeds vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in de najaarsvergadering.
 2. De contributie mag jaarlijks door het bestuur worden verhoogd met het inflatiecorrectiecijfer van het CBS, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit.
 3. De vereniging kent de volgende ledenbijdragen:
 4. de contributie voor het gewoon lidmaatschap;
 5. de contributie voor gewone leden uit één gezin (gezinsleden), hieronder wordt verstaan personen die op hetzelfde adres wonen met één lid dat de volledige contributie betaalt;
 6. de contributie voor leden die bij aanvang van het verenigingsjaar 18-27 jaar oud zijn en nog een dagopleiding volgen in het tertiair onderwijs (studentleden);
 7. de contributie voor jeugdleden. (juniorleden);
 8. de contributie voor het coach/stuurlidmaatschap: leden die alleen sturen of coachen en dus niet roeien;
 9. de contributie voor gewone leden die aantoonbaar lid zijn van een andere bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond aangesloten, via welke andere vereniging de afdracht plaats vindt aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond:
 10. de contributie voor het buitenlidmaatschap voor leden die aantoonbaar lid zijn van een andere bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond aangesloten roeivereniging, via welke andere vereniging de afdracht aan de Koninklijke Nederlandsche Roeibond plaatsvindt, voor zover deze andere vereniging buiten Friesland is gevestigd;
 11. de contributie voor leden die, om welke reden ook, niet langer gebruik maken van het roeimateriaal van de vereniging. Zij kunnen indien gewenst als niet-roeiend-lid lid van de vereniging blijven.

Artikel 14 De hoogte van de ledenbijdragen

 1. De contributies zijn als volgt vastgesteld:
  1. de contributie voor gezinsleden bedraagt 90% van die voor de gewone leden;
  2. de contributie voor studentleden bedraagt 70% van die voor de gewone leden;
  3. de contributie voor jeugdleden bedraagt 50% van die voor de gewone leden;
  4. de contributie voor coach/stuurleden bedraagt 25% van die voor de gewone leden;
  5. de contributie voor niet-roeiende leden bedraagt 25% van die voor de gewone leden, minus een bedrag ter hoogte van de voor dat jaar voor een lid verschuldigde afdracht aan de Koninklijke Nederlandsche Roeibond;
  6. de contributie voor leden als bedoeld in artikel 13 lid 3 sub 6 bedraagt 100% van die voor de gewone leden, minus een bedrag ter hoogte van de voor dat jaar voor een lid verschuldigde afdracht aan de Koninklijke Nederlandsche Roeibond;
  7. de contributie voor het buitenlidmaatschap als bedoeld in artikel 13 lid 3 sub 7 bedraagt 50% van die voor het gewone lidmaatschap, minus een bedrag ter hoogte van de voor dat jaar voor een lid verschuldigde afdracht aan de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.
  8. Ereleden hoeven geen contributie te betalen.
 2. Het bestuur kan in geval van langdurige ziekte op verzoek van het lid besluiten tot omzetting van het gewone lidmaatschap naar dat van niet-roeiend lid.
 3. Bij toetreding als (jeugd)lid in de loop van een verenigingsjaar, is contributie verschuldigd als volgt:
  1. bij toetreding tot 30 juni van enig jaar is de volledige jaarcontributie verschuldigd;
  2. bij toetreding vanaf 1 juli van enig jaar is de contributie verschuldigd van een half jaar.
 4. Voor de bijdrage aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond is altijd het volledige jaarbedrag verschuldigd. Er vindt nooit restitutie plaats.

Artikel 15 Deelname aan activiteiten
Leden die deel willen nemen aan verenigingsactiviteiten, betalen een verplichte bijdrage in de kosten die uit deze deelname voortvloeien. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn inschrijfgelden, verblijf- en reiskosten. Deze kosten worden vooraf bekend gemaakt.

Artikel 16 De inning van de ledenbijdragen en overige bedragen

 1. De leden zijn verplicht alle bedragen die zij aan de vereniging schuldig zijn, binnen 30 dagen te betalen aan de penningmeester, nadat deze dat namens het bestuur heeft verzocht.
 2. De inning van financiële bijdragen kan na een vooraankondiging plaatsvinden door een automatische incasso. Het bestuur kan op verzoek aangepaste afspraken maken.
 3. Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald, dan bepaalt het bestuur een termijn waarin alsnog betaald kan worden en deelt dit aan het betrokken lid c.q. de wettelijke vertegenwoordiger mee. Blijft dit lid of de wettelijke vertegenwoordiger in gebreke, dan is het bestuur bevoegd het lid te royeren en bedoelde bedragen in rechte van hem te vorderen.
 4. Bovenstaande geldt voor alle betalingsverplichtingen, dus ook voor inschrijfgelden, liggelden, verzekeringspremies, schades, betaling eigen risico, wedstrijden en evenementen.
 5. Het vorderen van vergoedingen van schade als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Huishoudelijk Reglement vindt plaats door het bestuur bij gemotiveerd besluit. Het bestuur doet van dit besluit schriftelijke mededeling aan het lid. Binnen één maand na ontvangst van bovengenoemde schriftelijke mededelingen kan beroep worden ingesteld door een bezwaarschrift in te dienen bij de secretaris. De Geschillencommissie behandelt het beroep volgens de vastgestelde procedure (zie art. 10). Beroep schort de verplichting tot betaling van de schadevergoeding niet op.

 

Hoofdstuk 5 De Algemene Ledenvergaderingen

Artikel 17 De Algemene Ledenvergadering

 1. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste tweemaal per jaar (in het voor- en najaar) bijeengeroepen. 
 2. Het bestuur zal jaarlijks, uiterlijk in november, aan de Algemene Ledenvergadering op schrift gestelde voorstellen ter goedkeuring voorleggen over:
  • een begroting van de baten en lasten in het volgende verenigingsjaar;
  • een prognose van het lopende verenigingsjaar;
  • een plan tot aanschaf en/of afstoting van roeimateriaal in het volgende verenigingsjaar (het vlootplan);
  • een voorstel voor de hoogte van de ledenbijdragen in het volgende verenigingsjaar.
 3. Als de Algemene Ledenvergadering besluit tot een schriftelijke stemming, dan wijst de vergadering drie leden aan die het stembureau vormen. Het stembureau reikt stembriefjes uit met daarop het stempel van de vereniging of een ander duidelijk waarmerk. Het stembureau stelt de uitslag van de stemming vast. De secretaris bewaart de stembriefjes gedurende twee maanden na de dag van de vergadering.

    

   Hoofdstuk 6 Het Gebruiksreglement

   Artikel 18 Het Gebruiksreglement

   1. Om een zorgvuldige omgang met de eigendommen van de vereniging veilig te stellen, geldt een Gebruiksreglement materiaal en gebouwen Roeivereniging Aengwirden. Dit reglement is door het bestuur vastgesteld. Ieder lid is gehouden de bepalingen in dat reglement nauwgezet na te leven.
   2. Het bestuur is gerechtigd een lid te berispen, of voor een periode van maximaal zes weken als lid te schorsen, als hij zich schuldig maakt aan het opzettelijk negeren van de bepalingen in het gebruiksreglement.
   3. Het bestuur is gerechtigd een lid een roeibevoegdheid te ontnemen, als naar het oordeel van het bestuur het lid niet meer voldoende in staat blijkt te zijn om te roeien in overeenstemming met de eisen die voor het verkrijgen van de roeibevoegdheid zijn gesteld.
   4. Het bestuur is gerechtigd een lid, dat door het niet naleven van de bepalingen in het gebruiksreglement schade heeft veroorzaakt aan eigendom(men) van de vereniging, een boete op te leggen.
   5. Het bestuur past hoor en wederhoor door en komt daarna tot een beslissing zoals genoemd in de artikelen 18.2, 18.3 en 18.4. Een genomen beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het lid meegedeeld.
   6. Tegen een beslissing zoals genoemd in de artikelen 18.2, 18.3 en 18.4 kan een lid in bezwaar gaan bij de Geschillencommissie.

   Artikel 19 Gebruik materiaal en clubgebouw

   1. Ieder lid draagt mede de zorg voor de orde en netheid in de gebouwen. Op verzoek van het bestuur helpt hij mee de ruimten in ordelijke staat te brengen en schoon te houden, onderhoud aan boten en opstallen te verrichten en bij toerbeurt te assisteren bij wal-/kantinediensten e.d.
   2. Voor gebruik van gebouwen en materiaal van de vereniging voor andere doeleinden dan waarvoor ze aan de leden ter beschikking zijn gesteld, is toestemming van het bestuur nodig.

    

   Hoofdstuk 7 Aansprakelijkheid

   Artikel 20 Aansprakelijkheid 

   1. De aansprakelijkheid van leden voor schade door hun toedoen toegebracht, is onderworpen aan desbetreffende bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. Leden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die zij toebrengen aan eigendommen van de vereniging, aan andere leden en aan derden.
   2. Leden zijn verplicht de schade te vergoeden die zij hebben toegebracht, tenzij de schade valt onder de dekking van een van de verzekeringen die de vereniging heeft afgesloten.
   3. Het bestuur sluit namens de vereniging een allriskverzekering af voor het gebruik van de vloot en de botenwagens, ter dekking van schade die ontstaat tijdens het roeien of tijdens het vervoer van boten.
   4. Het bestuur sluit eveneens een aansprakelijkheidsverzekering af als risicodekking van schade die voortvloeit uit de uitoefening van zijn bestuursfuncties en uit de uitvoering van taken door leden in opdracht van het bestuur.
   5. In het geval dat de wettelijke aansprakelijkheid niet gedekt wordt door de verzekering, omdat de verzekeringsmaatschappij concludeert dat er sprake is van opzet of grove schuld, stelt het bestuur de desbetreffende leden aansprakelijk voor de ontstane schade.

    

   Hoofdstuk 8 Herkenningstekens van de vereniging

   Artikel 21

   1. De kleuren van de vereniging zijn wit, blauw (pantone kleurnr. 286CP) en rood (pantone kleurnr. 179 CP).
   2. De secretaris beschikt over een gedetailleerde beschrijving van de vlag, het logo en het verenigingstenue.
   3. Het verenigingstenue bestaat uit een blauwe broek en een wit shirt met blauwe horizontale band met daarop de afbeelding van een pompeblêd-afbeelding in de kleur rood.
   4. De bladen van de riemen van de vereniging zijn wit, voorzien van een blauwe verticale band waarop een rood pompeblêd is aangebracht.

    

   Hoofdstuk 9 Sponsoring en reclame

   Artikel 22 Definities sponsoring en reclame

   1. Onder sponsoring wordt verstaan een overeenkomst waarbij de sponsor een op geld waardeerbare prestatie levert, in ruil waarvoor de vereniging communicatiemogelijkheden biedt die voortvloeien uit de sportbeoefening van haar leden in verenigingsverband en – als de leden uitkomen voor de vereniging – in wedstrijden of andere evenementen.
   2. Onder reclame wordt verstaan alle activiteiten die beogen een boodschap te richten tot het publiek, om dit te bewegen tot het kopen van een product of een dienst, dan wel het gunstig stemmen ten aanzien van een bedrijf, instelling of idee.

   Artikel 23 Sponsorovereenkomst

   Alleen het bestuur is gerechtigd sponsorovereenkomsten aan te gaan. Deze worden altijd schriftelijk vastgelegd. De overeenkomst mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Roeibond en van de Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA).

   Artikel 24 Inkomsten uit sponsoring en reclame

   1. De sponsor- of reclamegelden komen ten goede aan de algemene middelen van de vereniging. Het bestuur doet in de jaarrekening verslag van de inkomsten en uitgaven die voortvloeien uit sponsoring en reclame.
   1. De vereniging zal zorgvuldig omgaan met de privacy van de leden en zal geen gegevens verstrekken aan personen of (commerciële) instellingen buiten de vereniging, met uitzondering van de Koninklijke Nederlandse Roeibond.

    

   Hoofdstuk 10 Gegevensbescherming

   Artikel 25 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

   De vereniging houdt een register bij met persoonsgegevens die nodig zijn om het doel van de vereniging te realiseren en om te voldoen aan de plichten die overheden en/of overkoepelende organisaties waar zij bij aangesloten is, opleggen. De vereniging mag zich bij het verwerken van deze gegeven laten ondersteunen door organisaties die eenzelfde of een hoger niveau van privacy garanderen.

    

   Hoofdstuk 11 Slotbepalingen

   Artikel 26  Slotbepalingen

   1. De vereniging neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor schade aan en diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen van leden.
   2. Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging verklaart het lid de statuten en reglementen van de vereniging te kennen en na te leven.
   3. In alle gevallen waarin dit reglement of het gebruiksreglement materiaal en gebouwen Roeivereniging Aengwirden niet voorziet, of waarin twijfel bestaat over de uitleg, beslist het bestuur, rekening houdend met het belang van de leden.
   4. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
    

   ROEIVERENIGING

    
   logo-blad-aengwirden-d-300-ppi

   BEZOEKADRES

    

   Wetterwille 50
   8447 GC
   Heerenveen

   POSTADRES

    

   Postbus 805
   8440 AV
   Heerenveen
   Nederland

   Kvk: 01085984

   BEL

    

   06 - 27480222
   (Secretaris)


    

   © 2018-2021 Roeivereniging Aengwirden
   Powered by e-Captain.nl