Vier voorjaarclinics voor slechts €40  Meld je hier aan!

GEBRUIKSREGLEMENT
GEBRUIKSREGLEMENT

Gebruiksreglement Eigendommen Roeivereniging Aengwirden

voor statuten & huishoudelijke regelmenten klik hier

 

 TIP: gebruik de zoekfunctie rechts boven op deze pagina.

 

Gebruiksregelement Roeivereniging Aengwirden

vastgesteld door het bestuur, op 12 december 2017


Artikel 1 Inleiding

In het Huishoudelijk Reglement van de roeivereniging Aengwirden, zoals vastgesteld tijdens
de ALV 8 december 2015, wordt verwezen naar het Gebruiksreglement. In het
Gebruiksreglement zijn regels vastgelegd die een zorgvuldige omgang met de eigendommen
van de vereniging veilig te stellen. Ieder lid is verplicht de regels van het Gebruiksreglement
na te leven.


Artikel 2 Algemene Bepalingen

 1. van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich ordentelijk gedraagt op het verenigingsterrein, gebouwen en op het water tijdens het roeien;
 2. van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij uiterst zorgvuldig omgaat met de eigendommen van de vereniging, in het bijzonder het roeimateriaal;
 3. de leden zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van bestuursleden, gericht op omgang met de eigendommen van de vereniging, op te volgen;
 4. het is verboden te roken in alle gebouwen en op het terrein van de vereniging.
 5. mededelingen, affiches van roeiwedstrijden e.d. mogen uitsluitend worden aangebracht op de daarvoor bestemde publicatieborden. Het ophangen van affiches die het maken van commerciële reclame beogen, is niet toegestaan.

Artikel 3 Het roeien

 1. een lid mag alleen roeien of sturen in boten als hij/zij de voor die boot vereiste bevoegdheid heeft. Deze bevoegdheden zijn vermeld op de lijst met examens waarbij een lid alleen boten mag afschrijven waarvoor hij/zij bevoegd is;
 2. de maximale afschrijfduur is 2 uur in het weekend en 4 uren van maandag tot vrijdag tot 17.00 uur;
 3. het bestuur kan boten voor bepaalde tijden/perioden aan de vrije inschrijving onttrekken in verband met instructie, wedstrijdtraining, roeitochten, wedstrijden of onderhoud;
 4. onder begeleiding van een coach mag een lid gebruik maken van een boot waarvoor een bevoegheid één stap hoger dan de bevoegdheid welke dit lid nu bezit vereist is mits deze naar oordeel van de coach deze bevoegdheid binnen op korte termijn kan behalen en examen zal doen danwel voor zal roeien voor de roeiproevencommissie;
 5. bij een boot dient gebruik gemaakt te worden van de bij de boot behorende riemen (zie ook artikel 4.5);
 6. de commisaris roeien heeft de bevoegdheid boten danwel riemen aan roeiers danwel ploegen toe te wijzen. In dat geval zijn artikelen 3.1, 3.4 en 3.5 niet van toepassing;
 7. boten mogen worden gebruikt tussen zons op- en zonsondergang. (toertochten met goede verlichting uitgezonderd). Gebruiksreglement Roeivereniging Aengwirden, vastgesteld door het bestuur, op 12 december 2017
 8. er geldt een vaarverbod:
  1. indien de thermometer 0 graden of minder aangeeft;
  2. bij een zicht van minder dan 150 meter;
  3. bij windkracht 7 of meer voor alle boten en windkracht 6 of meer voor skiffs;
  4. bij slagregens, onweer en hagel;
  5. wanneer er ijs op het water ligt; dat geldt ook voor ijsschotsen;
  6. tussen zonsonder- en zonsopgang (toertochten met goede verlichting uitgezonderd);
  7. bij bijzondere gebeurtenissen op het water of de vereniging.
  8. bestuursleden hebben de bevoegdheid om een vaarverbod in te stellen. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van de leden om zelf te beoordelen of uitvaren gelet op zijn/haar roeivaardigheid en de weersomstandigheden wel verantwoord is.
 9. Bij toertochten is het in wherry’s en C boten toegestaan dat onervaren roeiers hiervoor inschrijven, mits er twee ervaren roeiers meevaren als boeg en stuur;
 10. Leden van andere verenigingen die bij Aengwirden samen met Aengwirdenroeiers trainen voor wedstrijden, worden niet als introducés beschouwd zoals beschreven in lid 2 van het Huishoudelijk Reglement. Een tijdelijk lidmaatschap is, na overleg met het bestuur, mogelijk als er een aanvulling nodig is voor een wedstrijd. Leden van andere verenigingen dienen in dat geval wel te worden aangemeld bij Aengwirden in verband met verzekering. Van leden van andere verenigingen wordt verwacht dat zij de vereiste bevoegdheden hebben om in boten te roeien of te sturen. Het lidmaatschap wordt dan voor 3 maanden aangegaan zonder betaling van entreegeld en met bijbetaling van € 10, - administratiekosten.

Artikel 4 Het omgaan met het roeimateriaal

 1. wherry’s kunnen op de wagens naar buiten worden gebracht en via de kielbalk haaks op de vlotrand te water worden gelaten;
 2. C2 en C4 -boten moeten haaks op de vlot te water worden gelaten, maar de kielstrip bestaat bij deze boten slechts uit dun aluminium. De boot mag daarom alleen even op de vlotrand rusten. Bij het te water laten mag de kiel niet over de rand van de vlot worden geschoven. De romp en het roertje mogen nooit met de vlotrand in aanraking komen;
 3. alle andere boten worden te water gelaten door deze evenwijdig aan de vlot ver weg in het water te leggen. De romp, het vinnetje en het roertje mogen nooit met de vlotrand in aanraking komen;
 4. bij het in- of uitbrengen van een boot mag voor hulp altijd een beroep worden gedaan op andere leden;
 5. een boot mag alleen worden gebruikt in combinatie met de bij de boot behorende riemen en andere onderdelen;
 6. in de boten is het dragen van schoenen met dikke zolen en brede hielen verboden;
 7. alvorens een gebruikte boot weer op te bergen moet deze worden gereinigd en afgedroogd en de slidings moeten worden schoongemaakt;
 8. de dolkleppen dienen bij het teruggeleggen gesloten te zien en de luchtkleppen geopend te zijn;
 9. boten mogen alleen opgeriggerd worden met een pijpsleutel of een 10-13 waarvan de steel halverwege wordt gehanteerd. Dit vanwege schade aan de spanten bij ee te groot aanhaalmoment;
 10. schragen en singles moeten worden teruggezet en handdoeken opgehangen op de daarvoor bestemde rek. Vuile slidinglapjes kunnen in de prullenmand;
 11. bij vertrek en als er niemand op het terrein is, sluiten de roeiers de deuren van de loods en het gebouw;
 12. schade of geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk na gebruik van de boot worden vermeld in het Schadeschrift. Dit met vermelding van degene die de schade geconstateerd heeft en onder welke omstandigheden deze schade is ontstaan. Schade waardoor een boot uit de vaart moet en schade gevolg van onachtzaamheid dienen direct gemeld te worden bij de materiaalcommisaris, via laairetam.[antispam].@rvaengwirden.nl.

Artikel 5 Het gebruik van gebouwen en terreinen

 1. leden hebben vrij toegang tot de verenigingsgebouwen. Ieder lid kan een sleutel in bruikleen krijgen, waarmee de loods geopend kan worden. In de loods is een sleutel aanwezig waarmee het verenigingsgebouw geopend kan worden. De sleutel is, tegen borgsom verkrijgbaar bij de secretaris;
 2. als een lid als laatste het terrein verlaat, dan heeft hij/zij de plicht de deur van het verenigingsgebouw en de loods af te sluiten;
 3. schade of geconstateerde gebreken aan gebouwen en terreinen moeten worden gemeld worden aan de materiaalcommissaris, via laairetam.[antispam].@rvaengwirden.nl of de gebouwcommisie.
 

ROEIVERENIGING

 
logo-blad-aengwirden-d-300-ppi

BEZOEKADRES

 

Wetterwille 50
8447 GC
Heerenveen

POSTADRES

 

Postbus 805
8440 AV
Heerenveen
Nederland

Kvk: 01085984

BEL

 

06 - 27480222
(Secretaris)


 

© 2018-2021 Roeivereniging Aengwirden
Powered by e-Captain.nl