Welkom bij roeivereniging Aengwirden

Het lidmaatschap

 

Overweeg je lid te worden van RV Aengwirden? Wij kunnen het je van harte aanbevelen. Om de vereniging en vooral onze prachtige vloot draaiende /drijvende te houden vragen wij van onze leden een bijdrage – de contributie. Op deze pagina zijn alle voorwaarden met betrekking tot de contributie te lezen. Voor vragen kan je contact met ons opnemen. Voor aanmeldingen natuurlijk ook.

KLIK HIER OM NAAR HET ONLINE INSCHRIJFFORMULIER TE GAAN.

Een lidmaatschap is voor een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en tussentijds niet opzegbaar. De tarieven van de jaarcontributie 2018 zijn hieronder te lezen.

Tarieven

Senioren (>18 jaar) € 263,40 /jaar*
Jeugd /Junioren (<18 jaar) € 131,70 /jaar*
Entreegeld € 0,-

*) Tarief is inclusief KNRB contributie.

 

Kortingen

Gezinsleden 10%
Student 30%
Coach /Stuur 75%
Buitenlidmaatschap 50%
Lid van een andere Friese vereniging – KNRB afdracht

 

Algemene richtlijnen

 • 2 instapmomenten; per 1 januari of per 1 juli.
 • Leden worden conform statuten bij de KNRB geregistreerd dus ten alle tijden is KNRB contributie verschuldigd.
 • Lidmaatschap is voor geheel jaar; restitutie tgv bijzondere omstandigheden moeten worden aangevraagd bij en zijn ter beoordeling van het bestuur.
 • De tarieven voor het lidmaatschap worden jaarlijks geindexeerd met het prijsindexcijfer voor consumenten (CBS).
 • Opzeggen moet voor 1 december en schriftelijk van het lopende jaar bij het secretariaat.

Definities

Gezinsleden

 • Minimaal 2 personen waarvan 1 persoon senior lidmaatschap heeft en volle tarief betaald.
 • Samenwonend, getrouwd of samenlevingsvorm kan aangetoond worden.
 • Gaat niet op als studentenkorting, coach/stuurkorting of buitenlidmaatschapkorting al verstrekt is.
 • Toelating voor deze korting aanvragen bij bestuur.

Student

 • 18 jaar of ouder (dus senior lidmaatschap); junioren komen hiervoor niet in aanmerking.
 • Volgt voltijd HBO/WO opleiding en kan dit aantonen; bij verliezen van deze hoedanigheid zal persoon automatisch als lid aangemerkt worden met ingang van het eerstvolgende boekjaar.
 • Toelating voor deze korting aanvragen bij bestuur.

Coach/Stuur

 • Heeft aantoonbare stuur of coachvaardigheden of kan hier voor opgeleid worden.
 • Kan aantonen dat een ploeg of roeigroep binnen RV Aengwirden er baat bij heeft.
 • Roeit niet in de vloot van RV Aengwirden.
 • Toelating voor deze korting aanvragen bij bestuur.

Buitenlidmaatschap

 • Buitenleden zijn natuurlijke personen die bij het begin van het boekjaar de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt, zich als buitenlid hebben aangemeld en door dit orgaan als zodanig zijn toegelaten.
 • Buitenleden zijn leden in de zin van de wet. Buitenleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, met dien verstande dat te aanzien van hen een afwijkende contributieplicht geldt. Het bedrag van de contributie wordt door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.
 • Toelating als buitenlid is slechts mogelijk indien men aantoont lid te zijn van een andere bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond aangesloten roeivereniging, via welke andere vereniging de afdracht aan de Koninklijke Nederlandsche Roeibond plaatsvindt, voor zover die vereniging buiten Friesland is gelegen.

Lid van een andere Friese vereniging

 • Leden die al lid zijn van een andere in Friesland gevestigde vereniging via welke andere vereniging de afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond plaatsvindt, betalen de volledige contributie verminderd met een bedrag ter hoogte van de voor dat jaar voor een lid verschuldigde afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond.

Jeugd/Junioren

 • Onder jeugdleden worden verstaan jongens en meisjes die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt.
 • Onder Junioren worden verstaan jongens en meisjes die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 • Als jeugdleden vrij zijn van of een andere KNRB afdracht hebben dan junioren zal dit verrekend worden in de verenigingscontributie.

 

Overig

De correspondentie gegevens voor vragen, aanmelden e/o beeindigen van lidmaatschap zijn:

Roeivereniging Aengwirden

Postbus 805

8440 AV Heerenveen

Secretaris@rvaengwirden.nl